Tilbakemeldinger fra kunder

Jeg kontaktet Monica på et tidspunkt hvor livet var på vei til å kollapse for hele familien. Vi hadde alle de ytre forutsetninger for å skape et godt liv, men jeg hadde en tenåring som jeg mente hadde ADHD, og som jeg trengte å få utredet, og få gode råd og veiledning for hvordan jeg skulle håndtere. Barnet var skoleflink, men hadde også falt helt ut av skolen.

Da hjelpeapparatet sviktet meg for andre gang, og jeg var usikker på om barnet mitt i det hele tatt kom til å overleve, var det som mine bønner ble hørt da jeg fra ukjent hold ble tipset om Monica Tøsse. Etter første gratis kartleggingssamtale med Monica kjente jeg allerede på en indre ro som jeg ikke hadde hatt på nesten et år. Monica gav meg umiddelbart troen tilbake på at vi sammen skulle hjelpe mitt barn til et bedre liv, og at det var lys i enden av tunnelen. Nå har vi samarbeidet i et år, og jeg har fått tilbake et lykkelig barn som gleder seg over livet, som stadig mestrer mer av livet, og som føler seg elsket og forstått.

Monica er fantastisk fordi: Hun har svært god kunnskap om nevrodiverse, ADHD -i vårt tilfelle, og konkrete råd til vår situasjon. Hun har også utvidet kunnskap om følgetilstander av nevrodiversitet, som RSD og PDA. Dette har gjort meg som mor i stand til å stå trygt i emosjonshåndteringen hjemme. Hun ser meg som mor, hun ser barnet, hun ser hele familien.

Monica hjelper fra hjertet, det finnes ikke en mekanisk "mor valideres på følelsene". Det er ekte og oppriktig, og hun har alltid barnets beste som utgangspunkt. Hun følger opp de rådene hun gir, og passer således på at det er en fremdrift, i vårt tilfelle ift ufrivillig skolefravær.

Tilråding Tøsse.

Me tok kontakt med Tøsse etter å ha tråla byen, kongeriket og dei sju hav for det som fantes av tilgjengeleg hjelp. BUP sine eksponeringsmetodar og atferdsterapeutiske metodar for ADHD fungerte med motsett verknad enn førespegla. Skulen trudde ikkje på verken oss eller ungdomen vår når ho sa at ho ikkje trivdes. Ho smilte jo så fint og fungerte så greit sosialt, sa skulen. Dei trudde ho ikkje då ho sa at ho vart mobba heller.

Fyrst då jenta vart sjuk av angst og slutta å gå på skulen, vart det tydeleg for Systemet at ho ikkje hadde det godt. Skulen hadde rett i at ho smilte fint, men at det var for lite kompetanse knytt til nevrodivergens i Systemet, var det ingen tvil om. Då ungdomen vår fekk hjelp av Tøsse, vart det kjapt klart at autisme også var ein faktor, totalt oversett av Systemet. Med rett diagnostisering, Tøsse si eigenerfaring, kompetanse i djupna, og med å møta oss med botnlaus tillit, greide ho å venda ein nedadgåande spiral hjå både ungdomen vår, oss foreldre og litlebroren.

Undervegs vart me levert vidare frå BUP til Barnevernstjenesten, ei belastning som var så stor at livet ikkje lengre vart levd for nokon av oss, men forvandla til ein kamp. Med unge barnevernsspesialistar utan eigenerfaring med ungdomar, utan særleg livserfaring eller yrkeserfaring, vart me også der møtt med manglande kompetanse. Tøsse var tolk, støtte og fagperson i møte mellom familien og Barnevernstjenesten, og sørgde for at prosessen gjekk så lite som mogleg utover barna.

Med Tøsse kring rundbordet vårt, lærte me at i staden for å gje strenge beskjedar om å måtta læra seg å følga reglar og `oppføra seg´, skulle me gje ubetinga kjærleik, uansett korleis ho oppførte seg. Etter mange år med presse-kultur frå Systemet, måtte me som vaksne endra metode og læra oss sjølv å plukka vekk press og krav. Frå å vera fastlåst i angst og uro, gjekk ungdomen vår endeleg i riktig retning til å verta meir og meir trygg og sjølvstendig.

Tøsse si presise timing og eksepsjonelle evne til stadig å vera fleire skritt foran i prosessen, har gjort oss foreldre stødige i kompetansen og erfaringa som me no har, uansett kva andre måtte meina kring oss. Tøsse har sett barna i kontekst med familien på ein måte som Systemet ikkje greide. Det var ho som også såg ADHDen og autismen hjå resten av familien, inkludert oss foreldre. Riktig kompetanse på seg sjølv er uvurderleg kunnskap for fire mennesker som skal forstå både seg sjølv og korleis me kan fungera i Systemet, eit system som i hovudsak er laga for vanlege mennesker.

Den kognitive terapien og læringa som Tøsse gjer, har gjort at me har gått frå å måtta handtera utagering og sterke meltdowns, til kommunikasjon og kjærleik som stolt, nevrodivergent familie.

- Mor og far 

Eg hadde skrevet inn ei gruppe på Facebook om andre hadde dårlige erfaringer med BUP. Ei dame anbefalte meg å ta kontakt med Monica i GladBarndom. Så da sendte jeg en mail.

Det angra me ikkje på. Ho forstår jento mi som ingen andre har gjort. Og jento mi føler seg hørt, og ho vart letta og glade etter hvert besøk. Og jeg får bedre innsikt i autismespekteret/adhd, og forstår jento mi bedre sjøl.  Er spent på vegen vidare, då me ikkje er ferdige å gå der. 

Anbefaler Monica videre til andre som ikkje vert hørt.