Sist oppdatert og gjeldende fra 6.november 2023

  1. Introduksjon

Følgende – sammen med personvernerklæringen og kontrakt mellom Glad Barndom og kunder - angir vilkårene mellom deg som kunde/besøkende (heretter kalt «kunde», «du», «din», «ditt», «dine») og Glad Barndom v/Monica Helland Tøsse (heretter også kalt «Bedriften», «vi», «oss», «vår», «vårt», «våre») og regulerer bruken av vårt nettsted og våre programmer, tjenester, kurs, fysiske produkter og nedlastbare ressurser (heretter kalt «produkter») både gratis og betalt.

Du som kunde godtar at det under denne avtalen følger en forpliktelse til å lese, forstå og akseptere disse vilkårene for deltakelse i eller kjøp av Bedriftens produkter, både gratis og betalte.

Du forstår også at du er utelukket fra å bruke mangel på lesing og/eller forståelse av disse betingelsene som forsvar mot brudd på noen av disse fra din side.

Derfor: Dersom noe er uklart, uforståelig eller du har spesifikke spørsmål angående innholdet i disse vilkårene, ta kontakt på epost [email protected] og merk den med «Vilkår» i emnefeltet. 

Du vil få svar på din henvendelse så snart som mulig, senest innen 2 virkedager regnet fra du sendte eposten.

Ved å bruke vårt nettsted og/eller kjøper/laster ned våre produkter gir du din fulle aksept for disse vilkårene og betingelsene som beskrives i dem.

Dersom du ikke er enig i vilkårene og betingelsene, må du ikke bruke dette nettstedet eller kjøpe/laste ned Bedriftens produkter.

  1. Lisens og bruk

Når du kjøper eller laster ned våre produkter, har du kun lov til å gjøre dette med formål å bruke innholdet til din personlige bruk og referanse. Det understrekes at Glad Barndoms produkter ikke skal anses som en erstatning for medisinsk eller psykologisk helsehjelp, men som et supplement til dette.

Du godtar at du ikke under noen omstendigheter skal bruke eller tillate bruk av våre produkter til noe annet formål.

For å unngå tvil:

Du skal ikke kopiere, selge, dele videre, videresende, leie ut eller på noen måte distribuere noen av våre produkter, inkludert - men ikke begrenset til – tjenester, konsultasjoner, programmer eller nedlastbare dokumenter – enten betalt eller ubetalt. Det er heller ikke lov å modifisere våre fysiske produkter og selge det som ditt eget. 

Du må være 16 år eller eldre for å kjøpe våre produkter og tjenester. Om du er under 16 år og ønsker å kjøpe våre produkter må det skje enten via foresatte eller verge, eller med foresattes/verges skriftlige samtykke.

  1. Intellektuell eiendom

Produktene og innholdet – endret eller ikke, og all intellektuell eiendom og opphavsrett som finnes der, er og skal til enhver tid være Bedriftens eksklusive eiendom.

Alt innhold som undervises og veiledes i av Glad Barndom er materiale beskyttet av åndsverkloven og skal på ingen måte re-distribueres.

Du samtykker til at du ikke under noen omstendigheter skal forsøke å kreve eierskap til materiell produsert av oss eller forsøke å kreve opphavsrett til våre produkter og vårt innhold.

  1. Refusjoner, avbestilling/flytting av timer, priser og kjøpsbetingelser 

Alle våre produkter av elektronisk karakter og digital leveranse er unntatt angre- og refusjonsretten, inkludert, men ikke begrenset til, ferdig innspilte videoforedrag som selges i nettbutikken. Årsaken til dette er at materialet er digitalt levert med øyeblikkelig tilgang videoen og kunnskapen/ ressursene som er mottatt fra deg som kunde ikke reelt kan returneres til Bedriften.

Du som kunde har dog 14 dagers angrerett på bestilt veiledning og kjøp av fysiske produkter. Angrefristen telles fra bestillingsdato. For å benytte deg av angreretten, send epost til [email protected] og merk den med «Angrerett». 

Det gjøres oppmerksom på at i de tilfeller der veiledningen starter før angrefristen går ut, så refunderes ikke veiledningstimer som allerede er gjennomført. 

Dersom du som kunde ønsker å avbestille eller flytte et møte, og dette ikke ikke gjelder force majeure (se punkt 5) må dette gjøres minst 24 timer før avtaletidspunkt for å ikke bli betalingspliktig for timen. 

Dersom denne timen er del av en kjøpt pakke levert over tid, så vil timer som avbestilles/flyttes mindre enn 24 timer før oppstart være tapt. Igjen, dette gjelder ikke force majeure som beskrevet i punkt 5. 

Ved avbestilling eller flytting av enkeltstående timer under 24 timer før avtaletidspunkt vil du som kunde faktureres med ordinær timepris som oppgitt ved kjøp.

Dersom Glad Barndom må avlyse eller flytte en time mindre enn 24 timer før oppsatt tid, og dette ikke gjelder force majeure (se punkt 5) får kunden en ekstra veiledningstime uten ekstra kostnad for kunden.

Dersom Glad Barndom må avlyse eller flytte en time pga force majeure, gjelder utsettelse som beskrevet under punkt 5. 

Bedriften står fritt til å gi rabatterte kampanjepriser, og da vil den rabatterte prisen komme frem på nettsider, eposter, landingssider etc. og gjelde over ordinær pris i den spesifiserte tidsperioden.

Det samme gjelder ved prisøkning. Bedriften plikter å gi 30 dagers forvarsel før prisen går opp dersom denne overstiger 1000,-NOK. Nedsatte priser, enten det er et kampanjetilbud eller av varig art, iverksettes som beskrevet på den aktuelle salgssiden.

All betaling skjer via betalingsløsningene Fiken faktura, Kajabi, Stripe, Vipps og Wix Apple Pay/VISA/kredittkort

  1. Force majeure

Ved alvorlige, uforutsette hendelser som på ingen måte kunne forventes eller forhindres av kunden eller Glad Barndom, og som forhindrer en eller begge parter i å fullføre avtalen som er inngått, gjelder utsettelse av inngått avtale unntatt betalingsplikten. 

Dette kan for eksempel dreie seg om alvorlig sykdom, krigserklæring, jordskjelv eller andre naturkatastrofer eller globale kriser som forhindrer at arbeidet kan bli gjennomført overhodet. 

Den part som blir forhindret av gjennomføring av avtalen skal da gi den andre part tilstrekkelig informasjon uten unødvendige forsinkelser, slik at vedkommende part kan få oversikt over tap og konsekvenser for egen del. Dersom force majeure situasjonen er langvarig, fristilles Glad Barndom fra sin leverings- og/eller erstatningsplikt.

  1. Garanti og ansvar

Bedriften gjør til enhver tid sitt beste for å sikre at produktene som leveres – betalt eller gratis – er nøyaktige og passer for bruk av kundene.

Bedriften tar imidlertid ikke noe ansvar for egnetheten til de ulike produktene for den enkelte kunde, og gir ingen garantier for funksjonen eller bruken av disse enten det er uttrykkelig, underforstått eller lovfestet, inkludert garantier for egnethet til et spesielt formål.

Du forstår at Glad Barndom v/ Monica Helland Tøsse ikke er lege, psykolog  eller helsepersonell, og ikke på noe tidspunkt skal  stå ansvarlig for din/deres fysiske og/eller psykiske helse.

Det understrekes at veiledning solgt og levert av Glad Barndom ikke er å anse som en erstatning for skolemedisinske prosesser, men skal ses som et supplement til skolemedisinen. 

Den enkelte kunde er selv ansvarlig for sine handlinger og/eller mangel på sådanne som resultat av sin deltakelse i eller kjøp av Bedriftens produkter, derfor skal ikke Glad Barndom stå ansvarlig for opplevde økonomiske tap, ikke oppnådde forventede resultater eller ulike konflikter enten i kundens arbeids- eller privatliv.

Bedriften garanterer på ingen måte suksess «over natten» eller over kort tid, og ved å benytte deg av våre produkter/tjenester enten gratis eller betalt, så er du innforstått med dette. 

Du er også innforstått med at dine resultater av deltakelse i noen som helst av Bedriftens produkter – gratis eller betalt – avhenger av en rekke personlige og individuelle faktorer som f.eks. ferdigheter, økonomisk situasjon, evne til å følge trinn-for-trinn fremgangsmåter, nettverk, personlige innstilling til det som skal gjøres, engasjement, forpliktelse mm.

Du som kunde samtykker i å kompensere Bedriften for alle forpliktelser, krav, utgifter, handlinger, kostnader, skader eller tap som følge av eventuelle brudd på disse vilkårene fra din side.

  1. Forbud mot offentlig sverting

Dersom det skulle oppstå en tvist mellom deg som kunde og Bedriften, inkluderer disse vilkårene et krav om at den eneste arenaen for å løse en slik er kommunikasjon mellom partene. Ikke på noe tidspunkt – før, under eller etter tvisteløsning – er det akseptabelt å delta i en type oppførsel eller kommunikasjon med en tredjepart, på sosiale medier, offentlig eller privat som vil medføre offentlig sverting av Bedriften.

  1. Oppsigelse

Ved ethvert kjøp av produkter og tjenester hos oss er du innforstått med at Bedriften kan – etter eget skjønn, med umiddelbar virkning og uten refusjon for gjennomførte veiledningstimer – avslutte denne avtalen og begrense eller nekte kunden tilgang til og deltakelse i alle tjenester som selges av Bedriften dersom Bedriften tolker situasjonen dit hen at kunden trenger annen type eller mer hjelp enn det Glad Barndom forsvarlig kan levere og bistå med.

Dette gjelder også ved brudd på vilkårene fra kundens side.

Du som kunde kan også til enhver tid velge å avslutte samarbeid med Bedriften med 1 måneds oppsigelsestid, og er da innforstått med at angre- og refusjonsretten ikke gjelder for gjennomført arbeid, altså vil det ikke foreligge noen rett til eller krav på refusjon av veiledningstimer allerede levert og gjennomført. Angre- og refusjonsretten bortfaller i sin helhet dersom kunden er å regne som virksomhet. 

  1. Taushetsplikt og nettmøte-opptak

Glad Barndom opererer etter full taushetsplikt i all interaksjon med sine kunder i tråd med kontrakten som er inngått mellom Bedriften og kunden.

Ved veiledning via Zoom vil det ikke gjøres opptak av disse timene.  

  1. Generelt

Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg som kunde og Bedriften for levering av nedlastbare digitale produkter, alle former av veiledningstjenester uansett kommunikasjonsarena (epost, nettmøte, direkte meldinger via Facebook eller Instagram mm) og skal erstatte tidligere avtaler enten de er inngått skriftlig, muntlig, underforstått eller på annen måte, samt gjelde i tillegg til inngått kontrakt mellom Glad Barndom og kunde.

Svikt fra Bedriften med å utøve eller håndheve rettigheter under disse vilkårene skal på ingen måte anses som et avkall på noen av disse betingelsene.

Dersom en enkelt bestemmelse i vilkårene eller personvernerklæringen ikke lar seg gjennomføre, vil ikke dette gå utover noen av de andre bestemmelsene og vilkårene.

Disse vilkårene og betingelsene, din aksept av disse og vårt forhold til deg, samt et hvert krav, tvist eller spørsmål som oppstår under eller i forbindelse med disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med Norsk lov.

Skulle du ønske å sende inn en klage på bedriftens håndtering av disse vilkårene, send din klage på epost [email protected]. Dersom det ikke er mulig å løse konflikten på denne måten og du som kunde vil sende inn klage til et klageorgan får du informasjon om hvordan du gjør dette hos Forbrukerrådet.