Jenter, ADHD og Autisme – oversett og misforstått

adhd autisme Nov 19, 2023
Jenter, ADHD og Autisme

 Du vet hun stille, sjenerte og snille jenta. Hun som var så empatisk, smilende og glad, alltid opptatt av å gjøre alt riktig og være en god venn. Utenpå virket alt så fint. På innsiden var det kaos.⁠ ⁠I årevis slet hun. Hun strevde med å tilpasse seg. Hun jobbet hardt for å beholde konsentrasjonen. Hun følte seg alltid annerledes, men hun forstod aldri hvorfor...

En spesiell omtanke bør rettes mot jenter med ADHD og autisme, en marginalisert gruppe som ofte blir oversett. Hvorfor er det slik at de fleste jenter med disse diagnosene først får hjelp når de er i tenårene eller etter at de er blitt voksne? 

Min nysgjerrighet rundt ADHD ble vekket under lærerutdanningen. For å håndtere elever med ADHD, ble det utelukkende fokusert på atferdsutfordringer. Vi lærte om tiltak for å dempe uro og hyperaktivitet, men dessverre fikk vi ikke innsikt i hvordan undervisningen kunne tilpasses for de som har ADHD. Det som var sett på som viktige tiltak var å få bukt med hyperaktiviteten for å opprettholde ro i klassen. Spesielt jenter med ADHD ble også bagatellisert og omtalt som sjeldne. En oppfatning jeg senere har lært er feil. Jeg mener at de heller ikke er så vanskelig å finne. 

Studiet i spesialpedagogikk avdekket også manglende opplæring om autisme, spesielt om Asperger syndrom. Og det vi lærte handlet utelukkende om hvordan diagnosen kommer til uttrykk hos gutter. Da jeg ble klar over at jeg selv var mor til et barn med autisme, fikk jeg også oppleve at det var manglende kunnskap i hjelpeinstansene. Det samme opplevde jeg da jeg arbeidet som rådgiver i PPT. Summen av dette førte til at jeg startet min egen utforskning som gav meg innsikt i at mange, både barn og voksne, lever med denne diagnosen uten at de selv er klar over det. 

Diagnosekriterier i mannsdominerte termer

Diagnosekriteriene for både ADHD og autisme er basert på hvordan diagnosene vanligvis manifesterer seg hos gutter. Beskrivelsene sentrerer seg rundt utfordringer med hyperaktivitet, utfordringer i kommunikasjon, sosialt samspill og særinteresser, noe som i stor grad fører til at jenter med disse diagnosene blir oversett. Særinteresser, som tidligere ble ansett som "sære", var i realiteten ofte helt vanlige interesser, men intensiteten kunne føre til sosial isolasjon.

For hva er sært? Hva om barnet elsker bamser. Ville du tenkt at det var en særinteresse? De fleste barn elsker bamser. Og det er vanlig at barn ønsker mer av det de liker godt. 

Men hva om barnet ikke ønsker at andre barn skal leke med bamsene fordi de ønsker å ha samlingen sin for seg selv. Er det sært? Eller er det normalt? 

Jeg mener at det kan være normalt. Men om barnet har en annerledes måte å leke på, at det stiller opp bamsene på rekke og rad, og at det blir sint om noen flytter om på oppstillinger, og hvis barnet i tillegg har andre utfordringer, som manglende evne til å leke sammen med andre, så kan det være ett av flere symptomer som vi ser ved autisme. For å finne ut om barnet har autisme, må det gjennom en grundig utredning. Og fordi vi vet at barn med autisme har noen utfordringer som kan bli store om ingen forstår de tidlig, er det min erfaring at det er svært viktig at barnet får diagnosen stilt tidlig.

Poenget er at både ADHD og autisme er atferdsbaserte diagnoser. Om vi definerer ADHD med et atferdsmønster langt utenfor det vi forventer, som for eksempel hyperaktivitet, eller om vi definerer autisme med særinteresser, og alltid å velger bort å være sammen med andre mennesker, så vil vi ikke fange opp jentene med ADHD og/ eller autisme. Jentenes utfordringer viser seg som regel på en helt annen måte. De har likevel et like stort behov for forståelse, hjelp og støtte for utfordringene de møter i oppveksten.

ADHD hos jenter – usynlig uro og “for smart - stempel”

ADHD hos jenter kommer ofte til uttrykk helt annerledes enn hos gutter. Den ytre uroen er mindre synlig, og indre uro kan i stedet være svært overveldende. Mange forteller om tanker som stadig popper opp. Tankene fører ofte til handlinger, men veldig mye blir aldri fullført. Et dagsforløp kan bestå av stadig avbrutte handlinger, som til slutt resulterer i følelsen av overveldelse og negativt selvsnakk fordi de ikke klarer å fullføre. 

Spesielt jenter bruker betydelig energi på å opprettholde en fasade av å være "flinke”. De stiller høye krav til seg selv og streber etter anerkjennelse og positive tilbakemeldinger. De lærer tidlig å maskere sine utfordringer, og de imiterer jevnaldrende for å unngå å bli avslørt eller latterliggjort. Dette kan fungere en stund, men i ungdomsårene, når presset om å være "kul" øker, begynner maskeringen å sprekke opp for mange. Denne perioden kan være spesielt utfordrende.

Når de ikke lenger klarer å opprettholde fasaden, kan det føre til total utmattelse. 

Mangel på kunnskap om diagnosen, manglende forståelse og støtte fører ofte til feilaktige diagnoser som angst, depresjon eller spiseforstyrrelser. Jenter med udiagnostisert ADHD kan ende opp med å tenke at de "burde klare det", men forstår ikke hvorfor de strever så mye. Å maskere egne utfordringer over tid er slitsomt. I takt med økt fokus på hvordan vi kan avsløre utfordringer som er typiske for jenter med ADHD, vil forhåpentligvis flere jenter få hjelpen og støtten de trenger tidlig. 

Myten om at ADHD er ensbetydende med synlig hyperaktivitet er altså feil! Spesielt jenter med ADHD kan være stille, empatiske og flinke til å skjule sine utfordringer. Det er avgjørende å forstå at diagnosens fremtoning er individuell, derav også at læringstiltak må settes individuelt. Stille jenter med ADHD har like stor rett til å bli forstått som deres mer utadvendte jevnaldrende.

Julen er en tid for å omfavne mangfoldet. La oss sammen ta ansvar for å øke forståelsen for de som har ADHD og autisme. Hvordan du møter dem som har diagnoser må tilpasses den enkeltes unike behov. Uansett, tidlig intervensjon er nøkkelen for å hjelpe dem til å forstå og omfavne seg selv. La kunnskap og forståelse bli vårt beste julegavebidrag. Kanskje har noen i din familie, eller nettverk, ADHD eller autisme? Ved å vise forståelse, aksept og respekt, har du en unik mulighet til å være den som utgjør en forskjell for de som trenger det mest!

Jeg ønsker deg en tankefull og inkluderende førjulstid